Bled, hotel Astoria, 20. april 2017

Zaradi pomanjkanja virov je nujno potreben drugačen model proizvodnje in potrošnje. V Sloveniji je to še kako pomembno, saj se žal soočamo z nizko dodano vrednostjo na zaposlenega, relativno nizko snovno produktivnostjo, visoko odvisnostjo od uvoza surovin in energentov in s tem podpovprečno konkurenčnostjo.

Strokovnjaki kot rešitev poudarjajo trajnostno in učinkovito rabo naravnih virov. Izziv za gospodarstvo je, kako nastale odpadke ponovno uporabiti kot vir, hkrati pa spremeniti poslovni model na način, da že pri snovanju proizvodov in storitev upoštevamo dolgo življenjsko dobo materialov in njihovo visoko reciklabilnost. Prepričanje strokovne javnosti je, da teh sprememb poslovnih modelov ni brez medsektorskega povezovanja ter sprememb potrošniškega obnašanja oziroma sprememb nakupovalnih navad.

Slovenske organizacije se strinjajo, da je takšna sprememba poslovnih modelov nujna. Z učinkovitejšo rabo virov in ponovno uporabo odpadkov zmanjšujemo porabo surovin in energije, zmanjšujemo energetsko odvisnost in s tem proizvodne stroške, vse to pa dviguje našo konkurenčnost. Zato se slovenske organizacije povsem strinjajo, da se okoljska učinkovitost izplača, tako iz okoljevarstvenih kot tudi ekonomskih razlogov.

Na že osmi konferenci OKOLJE IN ODPADKI, ki vsako leto združuje pooblaščence za varstvo okolja, odgovorne za ravnanje z odpadki in direktorje ekologije v podjetjih in ustanovah, bomo obravnavali primere okoljske učinkovitosti in krožnega gospodarstva v slovenskih organizacijah.

Vrhunec konference bo OKROGLA MIZA na temo “Krožno gospodarstvo v Sloveniji – priložnost za nove poslovne modele”, kjer se bodo soočili predstavniki gospodarstva, komunalnega sektorja, ministrstva in nevladnih organizacij.

Udeleženci okrogle mize bodo predstavniki gospodarstva (iz podjetij), komunale, ministrstva in nevladne organizacije.