Sodelujoči strokovnjaki

mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor

Mag. Tanja Bolte je po končani srednji šoli nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, ki ga je leta 1997 tudi uspešno končala. Leta 2005 je uspešno zaključila magistrski študij Tehniškega varstva okolja v Mariboru. Leta 1998 se je zaposlila na Hidrometeorološkem zavodu RS (sedaj Agencija RS za okolje). Na Agenciji za okolje je vodila Sektor za kakovost zraka. Delo je obsegalo predvsem vodenje merilne mreže kakovosti zraka, uvajanje novih meritev, sodelovanje pri strokovnih stališčih glede zakonodaje, ki pokriva področje kakovosti zraka, sodelovanje v mednarodnih javnih simpozijih, ter delo na področju EU v Bruslju. Poleg domačih projektov je bila vodja dveh mednarodnih projektov, ki jih je Agencija prijavila in kateri so bili uspešno zaključeni. 01.06.2013 se je zaposlila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je zasedla delovno mesto namestnice Direktorata za okolje. S 01.08.2013 je prevzela vodenje Sektorja za vode na istem ministrstvu. S 01.01.2014 je prevzela mesto generalne direktorice Direktorata za okolje. Kot strokovne kompetence lahko našteje sledeče: dobro poznavanje procesa kontrole (pridobljene izkušnje z notranjim in zunanjim presojevalcem sistema ISO 9001 in ISO 17025 – pridobljen naziv presojevalca), izkušnje z nastopanjem v javnosti (predavanja, intervjuji, pisanje člankov). Ima objavljenih kar nekaj strokovnih člankov in sodelovanj v različnih publikacijah s področja okolja. Glavno vodilo ji je timsko delo in organiziranost v samem delovnem okolju. Pomembno ji je učinkovito posredovanje informacij in komunikacija, ki je ključnega pomena za učinkovito delo v samem delovnem okolju. Dodatna izobraževanja: nastopanje v javni upravi, osnove učinkovitega javnega govorjenja in nastopanja, tečaji tujih jezikov, organizacija in delo podrejenih, … Prosti čas izkoristi za družino in prijatelje. Rada kolesari, teče in prebere dobro knjigo.  

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.  

Mirko Šprinzer, inž. gradb.

Mirko Šprinzer, inž. gradb., svetovalec  za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva.

 


Doc. dr. Darko Drev

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva, leta 2004 je opravil doktorat znanosti s področja gradbeništva. Začel je kot tehnolog v podjetju Keramična industrija Liboje  in nato v podjetju Juteks Žalec, kjer je tudi napredoval v vodjo proizvodnje. Nato je bil vodja razvoja v podjetjih Konus Sl. Konjice in Konus Koterm, d.o.o., Sl. Konjice. V Keramiki Liboje, d.o.o., je opravljal delo tehničnega direktorja  in bil ekspertni vodja za področje ekologije na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Od leta 2004 deluje v raziskovalnih vodah (kot raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in kot vodilni strokovni sodelavec na Inštitutu za vode Republike Slovenije). Pridobljena ima pooblastila: pooblaščeni inženir projektant – kemijska tehnologija, pooblaščeni inženir projektant – sanitarno inženirstvo, pooblaščeni inženir revident – sanitarno inženirstvo, raziskovalec s šifro 11495, sodni izvedenec za področje kemije in sodni izvedenec za področje ekologije.  

Branko Kosi, univ. dipl. inž. str. 

Zaposlen v podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Po dokončanem študiju je bil prvih osem let zaposlen v Mariborski livarni Maribor, kjer se je srečeval z velikimi masnimi tokovi različnih materialov skozi proizvodne procese in skrbjo podjetja za okolje in to že v času, ko je bilo v Sloveniji okoljevarstvo še precej sramežljivo.

Oktobra 1996 se je zaposlil v javnem podjetju Snaga v Mariboru kot tehnični vodja. Prvi projekt je bil Uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Zelo hitro je to novo področje ravnanja z odpadki prevzel tudi kot hobi. Prva leta je ob rednih delovnih obveznostih iskal znanja o postopkih ravnanja z odpadki v smislu tako snovne kot energijske izrabe. Sodeloval je v pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer se je naslonil na tehnologije aerobne biološke obdelave v kombinaciji z mehanskim pred- in po-sortiranjem, znane kot mehansko-biološke obdelave. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom.

Od leta 2006 je tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala za predmeta Gospodarjenje z odpadki ter izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki.

Vsa leta je sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje (kolikor je bilo dopuščeno s strani države). Že leta sodeluje v komisiji za ravnanje z odpadki, najprej pri komunalni zbornici, po njeni razpustitvi pa v zbornici komunalnega gospodarstva pri gospodarski zbornici.

V letu 2013 je postal zagovornik krožnega gospodarjenja v praksi, kar pomeni promocijo in implementacijo ideologije krožnega gospodarstva v vsakdanje življenje. Slednje ne zajema le področja odpadkov, temveč širše, tako na naravoslovnem kot družboslovnem področju.

 

Srečko Bukovec, univ. dipl. ekon.

Srečko Bukovec je direktor podjetja Slopak d.o.o. . Pred tem je bil svetovalec Uprave za maloprodajo, veleprodajo, logistiko in proizvodnjo v Mercator d.d. . Bil je tudi predsednik komisije za okolje pri Trgovinski zbornici Slovenije, član Komisije za okolje in logistiko evropskega združenja Eurocommerce ter član Komisije za embalažo na ministrstvu za okolje in prostor. Srečko Bukovec je diplomiral iz mednarodnih ekonomskih odnosov in ekonomije narodnega gospodarstva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil kot raziskovalec na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj v Ljubljani. Po zaposlitvi v Poslovnem sistemu Mercator je deloval na vodstvenih delovnih mestih na področju zunanje trgovine, podjetij v tujini, trgovine na debelo, franšizinga, nabave netrgovskega blaga in storitev ter vodil številne razvojne projekte. Je član Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije in predsednik strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije.

Tina Mavrič 

Tina Mavrič v podjetju AquafilSLO skrbi za komuniciranje. Diplomirala je iz italijanščine in slovenščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V podjetju AquafilSLO se je zaposlila leta 2004 kot prevajalka tehničnih besedil. Od leta 2015 pa koordinira obiske, vodi oglede tovarne za organizirane skupine (kupce, dijake, študente) in predstavlja trajnostna prizadevanja Skupine Aquafil in inovativni Sistem regeneracije ECONYL® na različnih dogodkih in konferencah (Field visit EU-projekta Retrace, Ajdovščina; Dan poslovne logistike 2017, Ekonomska Fakulteta v Ljubljani, konferenca Mare Nordest 2017, Trst).

Niko Kumar 

Niko Kumar (direktor VALTEX & Co. d.o.o.) že od leta 1993 vodi distributersko podjetje, ki pomaga organizacijam na področju profesionalne objektne higiene. Leta 2010, ko je Valtex sprejel načela trajnostnega poslovanja oz. trajnostnega razvoja v lastno poslovanje, je pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega poslovanja ponudil tudi svojim kupcem. Istega leta je zato nastala EKO INICIATIVA – skupnost 180 slovenskih podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo trajnostno objektno higieno. S projektom EKO INICIATIVA se je Valtex konec leta 2017 na tekmovanju »European cleaning & hygiene awards« uvrstil med finaliste v kategoriji najboljših distributerskih podjetij v Evropi. Iz trajnostne naravnanosti podjetja, se je leta 2015 razvil projekt krožnega gospodarstva, ki je bil poimenovan “Komunalni snovni krog Novega mesta”. Projekt je leta 2017 v Davosu, na mednarodnem tekmovanju projektov krožnega gospodarstva “The circulars”, ki ga vsako leto organizira The World economic forum, prejel posebno priznanje “Highly commended”. Slednje bomo obravnavali na letošnji konferenci.