Viktor Grilc

Viktor Grilcprof. dr. Viktor Grilc Viktor Grilc deluje na področju raziskav in razvoja procesov varstva okolja in posebej ravnanja z odpadki, tako: – preprečevanje njihovega nastajanja, –  klasifikacija in karakterizacija odpadkov, – ponovna uporaba, reciklaža, regeneracija, in – predelava in obdelava za potrebe končnega odstranjevanja. Je vodja skupine za ravnanje z odpadki v Laboratoriju za okoljske vede in inženirstvo Kemijskega inštituta v Ljubljani, ki se ukvarja z razvojem in uvajanje ukrepov integriranega varstva okolja, preprečevanje industrijskega onesnaževanja, čistimi tehnologijami ipd. Je član Delovne skupine za varstvo okolja pri Evropski federaciji kemijskih inženirjev, član evropskega COST projekta na področju odpadkov, dopisni član Sveta za varstvo okolja RS ipd. Sodeloval je pri pripravi številnih predpisov, operativnih programov, študij s področja varstva okolja, bilanc in katastrov odpadkov v RS ipd.. Je izredni profesor za ekološko inženirstvo FKKT ljubljanske univerze, kjer na kemijski in gradbeni fakulteti predava inženirske vidike varstva okolja in ravnanja z odpadki. Je pooblaščeni okoljski izvedenec MOP RS, auditor za presojo sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14000 in EMAS. Je registriran ekspert za področje varstva okolja pri ISWA in R-CEDAR in član več uredniških in organizacjskih odborov strokovnih časopisov in konferenc.